Boven – Piëta

 19-m-3 kruisafneming-pieta 5243 620pix
Boven: Piëta (1878), Heinrich Geuer (1841-1904) glazenier – glas-in-loodraam.
In de middeleeuwen ontstond deze, meditatief bedoelde, afbeelding van een zittende  Maria met haar dode zoon op schoot. Er is geen Bijbelse grond voor. Via Spanje en noordwest Europa kwam deze voorstelling veel later in Italië terecht.  In het Italiaans “Maria santissima della Pietà” genoemd, vandaar de veel gebruikte korte naam piëta.
Beroemd is de Piëta van de 23-jarige Michelangelo, een beeld dat in de St. Pieter in Rome staat.Naast de afbeelding van de piëta in het raam staan:
Johannes (links) Maria Magdalena / Maria uit Magdala (rechts). Zij is te herkennen aan het lange haar, omdat bij Lucas 7:34 staat dat zij de voeten van Jezus met haar tranen wast en met haar haren droogt.

Midden – Het Laatste Avondmaal

 19-m-2 laatste avondmaal 5218 620pix
Midden: Het Laatste Avondmaal (1878), Heinrich Geuer (1841-1904) glazenier – glas-in-loodraam.
Jezus aan tafel met zijn twaalf leerlingen. Rechtsvoor gaat Judas (met geldbuidel) er reeds vandoor. Hij zou Jezus later verraden in de Hof van Olijven / Getsemane.
Midden op de tafel het geslachte lam:Het symbool van een lam, in verband met zonde en redding, was normaal voor joden. Zij offerden lammeren en geiten op het altaar dat in de voorhof van de tempel stond, voor een bepaalde zon­de die ze hadden begaan. Voor christenen werd het ook het symbool van redding: het Lam Gods.

Tekst boven: “Panem caeli dedit eis. Panem angelorum manducavit homo”.

“Het brood van de hemel heeft Hij hun gegeven: de mens heeft het brood van de Engelen gegeten”

Feestdag: Witte Donderdag (in de Goede Week, de week voor Pasen)

Onder – De gedaanteverandering / transfiguratie van de Heer

 19-m-1 verheerlijking van de heer combi 2 620pix
Onder: De gedaanteverandering / transfiguratie van de Heer (1878), Heinrich Geuer (1841-1904) glazenier – glas-in-loodraam. In de kerk is dit deel van het raam verborgen door de altaaropbouw (zie voor de reden onder).
Centraal de Gedaanteverandering van Jezus of de Transfiguratie van Jezus.

Onder aan weerszijden van de verheerlijkte Jezus, de drie leerlingen die genoemd worden bij Matteüs 17:1;  Petrus, Jakobus en diens broer Johannes.

Mattheus 17, 1-8

1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5 Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

Marcus 9, 9-13

9 Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 10 De leerlingen vroegen hem: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. 12 Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ 13 Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde.

Linksboven Mozes  de ontvanger van de Wet (symbool: de stenen tafels) en rechtsboven de profeet Elia die in dit geval symbool staat voor alle Profeten of de Profetie. Mozes en Elia kunnen als voorloper van Jezus beschouwd worden (Mattheus 5:17).

Mattheus 5, 17-20

17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

Feestdag: 6 augustus

Volgens de traditie is de ‘hoge berg’ de Taborberg  op deze berg is een kerk gebouwd.

NB: Het is waarschijnlijker dat de, in het Bijbelverhaal, genoemde berg in het achterland van Kafarnaüm ligt omdat Jezus daar toentertijd woonde.. .

Deels verborgen

Het raam werd in 1878 geplaatst en was 10 jaar volledig zichtbaar vanuit de kerk. Volgens de “Inventaris van het kerkelijk kunstbezit”  uit 1983  is de altaaropbouw van 1888 en kwam toen voor het onderste deel van het raam te staan. In de Mariakapel (links van de apsis) was dat anders. Altaar en raam werden in samenhang ontworpen en tegelijk geplaatst (augustus 1877). Daar heeft het Lourdesraam blank glas onder.

Het raam werd in 1878 geschonken door Clasiena van Zijl.

Restauratie (1998) is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van L.J.W. Voorbij – Twaalfhoven

 

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB