Fiscale toelichting op gewone giften en periodiek schenken vanaf 2014

Motto: U KUNT BESPAREN EN DE FISCUS KAN OOK NOG FLINK MEE BETALEN AAN UW HULP.

De stichting kan iedere financiële bijdrage goed gebruiken en dan is het goed om te weten, dat giften aan de stichting in principe aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De stichting heeft namelijk bij de belastingdienst al vele jaren de status van zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling, anders gezegd: de stichting is een ANBI.

Het belastingvoordeel kan echter nog groter worden als een ANBI een culturele instelling is, die aan de voorwaarden van de belastingdienst voldoet. In dat geval is er sprake van een culturele ANBI, en die status heeft de stichting, met alle extra voordelen die hierna zullen worden besproken.

Veel mensen geven ieder jaar ongeveer hetzelfde bedrag. U kunt dit gewoon blijven doen en dan spreken we van een gewone gift. U kunt er echter ook voor kiezen om dit bedrag voor vijf achtereenvolgende jaren toe te zeggen en dit in een overeenkomst met de stichting te laten vastleggen. Dan spreken we van een periodieke gift.

U kunt als donateur een periodieke gift doen aan de stichting door middel van een onderhandse akte van schenking, zijnde een overeenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Voorheen was dit slechts geldig bij notariële akte, maar sinds de Geefwet van1 januari 2014 is dit niet meer nodig. Zonder kosten kan dit nu door de stichting in een eenvoudige onderhandse akte worden vastgelegd, waarvan beide partijen na ondertekening ieder een uniek genummerd exemplaar bewaren ten behoeve van de belastingdienst.

Welk voordeel hebt u als donateur van deze nieuwe regel?

  • U kunt op uw uitgaven besparen, terwijl de stichting toch hetzelfde van u ontvangt als voorheen
  • U kunt meer aan de stichting geven dan voorheen, terwijl – ten gevolge van de fiscale aftrekpost die ontstaat door periodiek te schenken – uw uitgaven netto gelijk blijven!

Situatie bij een gewone gift

Veel mensen verkeren in de veronderstelling, dat hun giften aan goede doelen (ANBI’s) altijd volledig aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Dat is echter niet het geval.

De belastingwetgeving kent namelijk een minimumbedrag (drempel) voor de aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften binnen een belastingjaar moet hoger zijn dan 1% – met een minimum van € 60 – van het zogenaamde drempelinkomen. Dit is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag mag u in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting, maar niet onbeperkt. Voor de aftrekbaarheid geldt namelijk een maximum van 10% van het drempelinkomen.

Zoals in het begin al gemeld is de stichting niet een gewone ANBI maar een culturele ANBI, en dit geeft vanaf 2012 nog een extra aftrekmogelijkheid van 25% van de gedane giften.

De vermenigvuldiging met de factor 1,25 mag worden toegepast op maximaal € 5.000 per jaar. Deze prachtige regeling, waarmee de overheid giften aan culturele doeleinden heeft willen stimuleren, geldt voorlopig nog tot en met 2017.

In rekenvoorbeelden verderop zal het u duidelijker worden gemaakt.

Situatie bij een periodieke gift

U kunt het werk van de stichting ook ondersteunen met een vast bedrag per jaar voor de duur van minimaal vijf jaar. Periodieke giften aan een ANBI, die voor ten minste vijf jaar worden toegezegd door middel van de hiervoor genoemde overeenkomst, zijn wèl geheel aftrekbaar.

Dit wordt dan vastgelegd in de onderhandse akte van schenking en ook hierbij geldt het extra fiscale voordeel van 25% zoals hiervoor omschreven.

Hierdoor kan het zelfs zo zijn dat u met hetzelfde netto bedrag uiteindelijk meer dan het dubbele aan de stichting ten goede kunt laten komen, en wel afhankelijk van de voor u geldende hoogste belastingschijf.

Dit vraagt om een eerste nadere toelichting.

Stel: voor u geldt de middelste belastingschijf van 42% en u wilt de stichting jaarlijks bevoordelen met een bedrag van € 1.000, maar het mag u niet meer kosten dan € 500.

Indien u de stichting op basis van een akte van schenking jaarlijks € 1000 toekent, dan mag u dit bedrag bij de aangifte verhogen met 25%, hetgeen u een aftrekpost oplevert van maar liefst € 1.250. Dit resulteert dan in een belastingbesparing van 42% of € 525. Per saldo heeft het u dan dus netto € 475 gekost, terwijl de stichting wel het volle bedrag van de door u toegekende € 1.000 ontvangt. Mooier kan het eigenlijk niet worden gemaakt!

Voor de goede orde vermelden we nogmaals, dat aan het opmaken van de daarvoor benodigde onderhandse akte van schenking geen kosten zijn verbonden, mits het om een jaarlijkse bijdrage van ten minste €100 gaat. De stichting maakt dit met plezier voor u in orde.

De spelregels zijn in essentie eenvoudig, wat is daarvoor nodig?

Uw gift is een periodieke gift – met de hiervoor omschreven fiscale voordelen – als

  • u de gift in een onderhandse akte met de stichting hebt laten vastleggen;
  • u regelmatig, minstens één keer per jaar, bedragen overmaakt naar de stichting;
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt;
  • de stichting u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Wat gebeurt er in geval van tussentijds overlijden, loopt de verplichting tot het doen van de jaarlijkse gift dan door? Geen probleem, uw nabestaanden worden daar niet mee belast. De met de stichting gemaakte overeenkomst houdt dan gewoon op te bestaan.

Op de website van de belastingdienst kunt u nog uitgebreide informatie vinden over de fiscale aftrekbaarheid van giften.

Hier vindt u de modelovereenkomst die de stichting hiervoor gaat gebruiken, met alle toelichting daarop.

Wilt u meer weten of hebt u vragen over het steunen van de Stichting Vrienden van het Monument Sint Johannes de Doper? Neem contact op met:

  • voorzitter George Reurings (tel. 0297-255310)
  • penningmeester Frans Leeuwerik (0297-283367).