anbi02

—-

 

 


Toelichting op enkele balansposten

Reserveringen / herinvesteringen
Voor de door de Stichting gedane investeringen wordt direct ten laste van het eigen vermogen een vervangingsreserve geboekt in plaats van de jaarlijkse afschrijvingen.

Voorzieningen
Met betrekking tot het noodzakelijk onderhoud / vervangingen in het kerkgebouw heeft het Bestuur van de Stichting besloten een deel van het eigen vermogen af te zonderen ter aanwending van een bijdrage in deze kosten te maken door het kerkbestuur. Dit betreft de kosten van herstel van de vloer en vervanging van de kerkbanken door stoelen evenals kosten voor renovatie van het Maarschalkerweerdorgel.