Boven – Pinksteren

19-r-3 pinksteren 5206 620pix
Boven: Pinksteren (1878), Heinrich Geuer (1841-1904) glazenier – glas-in-loodraam.
De twaalf leerlingen bijeen samen met drie vrouwen. Mogelijk zijn het de drie Maria’s: Maria, de moeder van Jezus, Maria, de vrouw van Klopas en Maria uit Magdala.
De plaats van apostel Judas Iskariot, die Jezus heeft verraden in de Hof van Olijven en zich verhing, is kennelijk door een nieuwe leerling ingenomen.

Handelingen 2, 1-4
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Pinksteren is 50 dagen na Pasen .

Midden – Hemelvaart

19-r-2 hemelvaart 5206 620pix
Midden: Hemelvaart (1878), Heinrich Geuer (1841-1904) glazenier – glas-in-loodraam.
Temidden van zijn leerlingen stijgt Jezus ten hemel met in Zijn linkerhand een staf met een kruis. Hieraan hangt een kruisbanier als symbool van de overwinning op de dood. Het kruisvormige aureool om Zijn hoofd is voorbehouden aan Jezus.

Handelingen 1, 9-11
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Hemelvaartsdag is 40 dagen na Pasen, op een donderdag, 10 dagen voor Pinksteren.

Onder – Verrijzenis

19-r-1 verrijzenis 5239 620pix
Onder: De Verrijzenis – Pasen (1878), Heinrich Geuer (1841-1904) glazenier – glas-in-loodraam.
Jezus staat op uit het graf met in Zijn linkerhand een staf met een kruisbanier als symbool van de overwinning op de dood. De wachter (rechts) is angstig, de anderen slapen (nog). Rechtsboven komt de engel aan, die zich later tot de vrouwen zal richten.

Matteüs 28, 2-15

2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’
8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10 Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’

De Paasdatum valt (in het christendom) op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente en valt in de periode van 22 maart t/m 25 april. Hemelvaart (+40 dagen) en Pinksteren (+50 dagen) zijn daarvan afgeleid.
 

Het raam werd in 1879 mogelijk gemaakt dankzij een gift van J. Kuijlenburg.
De restauratie (1998) dankzij een bijdrage van Dennis – Roberto.

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB