02-doopkapel ll 150 pix Twaalf artikelen van het Geloof: artikel 1 en 2 (1955),
Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – 
glas-in-lood-raam
.

Artikelen 1 en 2.
Het thema van de ramen in de doopkapel is de Geloofsbelijdenis van de apostelen of ook wel de Twaalf artikelen van het geloof genoemd.

 1.  Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en  aarde,
 2.  en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
 3.  die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
 4.  die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en  begraven,
 5.  die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden,
 6.  die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de  almachtige Vader,
 7.  vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
 8.  Ik geloof in de heilige Geest;
 9.  de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10.  de vergiffenis van de zonden;
 11.  de verrijzenis van het lichaam;
 12.  het eeuwig leven.

    Amen.

Boven

02-doopkapel ll boven 400 pix
H. Petrus
Petrus heeft een sleutel in zijn rechterhand, als symbool van zijn hemelse sleutelmacht.

Matteüs 16:19 
18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.

H. Philippus
Phillipus (apostel) heeft een lans in zijn rechterhand (martelwerktuig).

H. Paulus
Paulus heeft een zwaard in zijn rechterhand (martelwerktuig).

Midden

02-doopkapel ll links 300pix

Draag het onbesmet.

 

 

 

 

De engel draagt het doopkleed en de slang symboliseert de erfzonde, die door de doop wordt afgewist.In de begintijd van het christendom droegen de dopelingen (vaak volwassenen) een wit kleed, een teken van de bekleding met Christus tot een nieuw leven. Als de gedoopte later tot zonden verviel, werd dat doopkleed uit de kast gehaald en hem voorgehouden om hem tot bekering op te roepen.

02-doopkapel ll slang 300 pix

De slang is ook het symbool van verleiding.

02-doopkapel ll rechts 2 300 pix

1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde

02-doopkapel ll rechts 300 pixv2

2. en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer

De driehoekig aureool is voorbehouden aan God, als symbool van de Drie-eenheid.

Openbaring 21:6    Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 

Alfa (α) is eerste letter van het Grieks alfabet, de omega (Ω) de laatste.
Boven en onder de symbolen voor de vier evangelisten: 

 Mens/Engel: Matteüs
 Adelaar: Johannes
 Leeuw: Marcus
 Stier:  Lucas

 Onder

02-doopkapel ll onder img_6381 300pix

 

Tekst van 1 Corinte 6:11 is verdeeld over drie ramen  (onder) v.l.n.r.:

GIJ ZIJT REIN GEWASSEN

GIJ ZIJT GEHEILIGD
GIJ ZIJT GERECHTVAARDIGD
IN DE NAAM VAN
ONZEN HEER JEZUS CHRISTUS
EN DOOR DEN GEEST VAN ONZEN GOD.


Restauratie (1998) mogelijk gemaakt door een bijdrage van: C – A. 

 

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB