02-2L raam-e 150 pix Twaalf artikelen van het Geloof: artikel 3-6 (1955),
Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier –
glas-in-lood-raam.


Artikelen 3 t/m 6 
Het thema van de ramen in de doopkapel is de Geloofsbelijdenis van de apostelen of ook wel de Twaalf artikelen van het geloof genoemd.

 1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,
 2. en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
 3. die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
 5. die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden,
 6. die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
 7. vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de heilige Geest;
 9. de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. de vergiffenis van de zonden;
 11. de verrijzenis van het lichaam;
 12. het eeuwig leven.

   Amen. 

Boven

02-2l boven-e 600 pix
H. Johannes met kelk en slang. Volgens een legende zouden slangen de gifbeker leeg hebben gedronken om hem zo te behoeden voor de gifdood.
H. Thomas  met winkelhaak, als beschermheilige van architecten, landmeters, timmerlieden en alle bouwvakkers.
H. Jacobus de Meerdere (Santiagomet de Jacobsschelp, ook het symbool voor de pelgrims naar Santiago de Compostela. 

Midden

3. die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria

3. die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria

4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven

4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven

5. die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden

5. die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden

6. die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader

6. die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader

Onder

02-2l tekst onder onder img_6388-e 300pix

 
Tekst van 1 Corinte 6:11 is verdeeld over drie ramen (onder) v.l.n.r.:

GIJ ZIJT REIN GEWASSEN
GIJ ZIJT GEHEILIGD
GIJ ZIJT GERECHTVAARDIGD
IN DE NAAM VAN

ONZEN HEER JEZUS CHRISTUS
EN DOOR DEN GEEST VAN ONZEN GOD.

Restauratie (1998) mogelijk gemaakt door bijdrage van Fam. Leeuwerik-Stolwijk. 

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB