03 raam het gebed-detail boven 620pix

Boven: Parabel van de Farizeeër en de tollenaar – De schepping (1953-1954), Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.

 

God zweeft over het water. Het licht (zon links) en het donker (maan en sterren rechts) zijn gescheiden.
De afbeelding is geïnspireerd op de tekst uit de Bijbel: Genesis 1, 1-5


1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Het driehoekige aureool om Zijn hoofd symboliseert de Drie-eenheid.
Het is niet bekend waarom de kunstenaar dit onderwerp heeft gecombineerd met het hoofdonderwerp van dit raam (bidden).

Midden

07

Midden: Parabel van de Farizeeër en de tollenaar (1953-1954), Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.

 

Twee mannen bidden in de tempel. De farizeeër (man voor) heeft een fiere en trotse gebedshouding en wijst met de duim naar de tollenaar (achter) die een ingetogen en nederige gebedshouding heeft.

De afbeelding is geïnspireerd op de tekst uit de Bijbel: Lucas 18, 10-14.


10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

 

Onder: Onze Vader

03 raam het gebed-detail onder heer leer ons biddenv2 620pix

Onder: Parabel van de Farizeeër en de tollenaar – Onze Vader (1953-1954), Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.

 

Jezus bidt geknield met de handen tegen elkaar. De leerlingen kijken toe. Als Jezus met het gebed klaar is vraagt een van de leerlingen; “Heer, leer ons bidden” (zie tekst onder).

De afbeelding is geïnspireerd op de tekst uit de Bijbel: Lucas 11, 1-4

Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:


“Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
4 Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’

 

Restauratie (1998) mogelijk gemaakt door bijdrage van: C.J. van Zijl 1894-1962
(Letterlijke weergave van de naamsvermelding in het raam).

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB