25 img_5426-bovendeel 620pix

Boven: Parabel van de Rijke Jongeling – uitdelen van geld en goederen (1952-1954), Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam

Een tafereel waar geld en goederen worden uitgedeeld. Een vrouw haalt geld uit de geldkist en een man met kind houdt zijn hand op. Achter de vrouw een man met een kleed. Links loopt een vrouw met kind weg. Zij heeft een kleed op haar rechterarm. Rechts komt een lamme aanlopen. Hij heeft een kruk onder zijn rechterarm. Middenboven twee tafels met (zichtbaar) Romeinse cijfers van I t/m VIII, het symbool voor de Tien Geboden (het verband met het onderwerp van dit raam is niet duidelijk).

Midden

25 raam midden de rijke jongeling 5468 620pix

Midden: Parabel van de Rijke Jongeling (1952-1954), Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.

Centraal staat Jezus die schuin naar beneden de jongeling aankijkt. Zijn rechterhand wijst omhoog, terwijl Hij de linkerhand tegen de borst houdt. Jezus heeft om Zijn hoofd een kruisvormig aureool. De jongeling is geknield en kijkt Jezus aan. Hij draagt rijk gedecoreerde kledij. Beiden dragen sandalen. Links naast Jezus staan (waarschijnlijk) de vader en moeder van de jongeling, die beiden toekijken.

Kijktip: Let op de fraaie compositielijn die loopt van het hoofd van de jongeling via de hand op de borst van Jezus (stand van de hand volgt de lijn) naar Zijn rechterhand,  waarvan de wijsvinger omhoog wijst.

De afbeelding is geïnspireerd op de tekst uit de Bijbel: Matteüs 16, 16-30

16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ 17 Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’ 18 ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19 toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ 20 De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’

 21 Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’

22 Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. 23 Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. 24 Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 25 Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 26 Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’ 27 Daarop vroeg Petrus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?’ 28 Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. 29 En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. 30 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

Onder

 

25 img_5420- 3 heiligen 620pix

Onder: Parabel van de Rijke Jongeling – Franciscus, Agnes en Ignatius (1952-1954), Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.

Franciscus (1181/82-1226) – armoede

Franciscus was ook een rijkeluiszoon, die zich bekeerde. Hij wilde de allerarmste worden. Hij bedelde zijn dagelijks voedsel bij elkaar, daarvan delend met anderen die nog minder hadden dan hij.
Omdat Franciscus als een groot dierenvriend bekend stond werd begin 20e eeuw zijn feestdag ook Werelddierendag.
Franciscus is ook de naamgever van de huidige paus. Feestdag: 4 oktober

Agnes  (eind 3e eeuw) – zuiverheid

Agnes heeft een lam op haar linkerarm (Agnes betekent ook lam). In de rechterhand heeft ze een lelie, symbool van de zuiverheid. Agnes was slachtoffer van verkrachting. Zij weigerde te trouwen, ze was verloofd met Jezus Christus. Feestdag: 21 januani

Ignatius (1491-1556) – gehoorzaamheid.

Ignatius van Loyola was een Spaanse geestelijke. Hij was betrokken bij de stichting van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten).  Hij werd het eerste hoofd (generaal) van die orde. Feestdag: 31 juli

 

Restauratie (1998) mogelijk gemaakt door een bijdrage met het verzoek om geen naam te vermelden.

 

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB