Hieronder wordt de inhoud beschreven van de vijf menu-opties (links hiernaast):

Het Monument;
Historie;
Rondgang binnen;
Rondgang buiten;
Brochure.

Aan het eind van de beschrijving van elke optie kunt u rechtstreeks doorklikken.

Ten slotte vindt u een lijst van de schenkers in 1998 van de decoratieve glas-in-loodramen, het colofon en een overzicht van de geraadpleegde bronnen.

Over het onderwerp ‘Het Monument’

Met deze keuze krijgt u een algemene inleiding over het erfgoed en kunt u doorklikken naar de officiële monumentbeschrijving van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Naar Het Monument

Over het onderwerp ‘Historie’

Met deze keuze komt u bij een geïllustreerd verhaal met de geschiedenis en kunsthistorische achtergronden van het monument.

U kunt bovenin klikken op het gewenste onderwerp, maar u kunt natuurlijk ook het hele verhaal van begin tot eind in één adem uitlezen.

Naar de Historie

Over het onderwerp ‘Rondgang binnen’

Met deze keuze komt u op een plattegrond van de kerk. U klikt op een rondje of rechthoekje (meerdere onderwerpen).

De beschrijving die u dan krijgt heeft de volgende opzet:

Een omschrijving van wat u ziet.
Gevolgd door bijbelversen als het onderwerp daarop is gebaseerd.
De bijbeltekst in deze website is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Informatie ter nadere toelichting.
Als laatste worden de namen van de oorspronkelijke gevers vermeld (indien bekend) en de schenker(s) die hebben bijgedragen voor de restauratie van 1998. De laatste vermelding is geheel volgens de wens van de schenkers, zoals die ook letterlijk onderin de ramen is weergegeven. Soms is dit op wens van de schenker alleen gedaan met een afkorting of met een voornaam. Van de decoratieve ramen, die niet op deze website worden beschreven, zijn de schenkers hieronder vermeld.

Woorden die blauw zijn kunnen worden aangeklikt voor verdere uitleg. U komt op een andere website zoals b.v. de Wikipedia. U komt bij ons terug door de retourknop van de browser te gebruiken (een naar links wijzend pijltje, meestal linksboven in het scherm).

Naar de Rondgang binnen

Over het onderwerp ‘Rondgang buiten’
Met deze keuze komt u op een omgevingsafbeelding van de kerk. U klikt op een rondje of rechthoekje (meerdere onderwerpen). De keuzes zijn:

kerk. Na deze keuze wordt een tekening getoond. U klikt op een rondje of vierkantje voor de gewenste deelbeschrijvingen van het gebouw.
pastorie;
grenspaal;
herinneringssteen pastoor Kanne.

Woorden die blauw zijn kunnen worden aangeklikt voor verdere uitleg. U komt op een andere website zoals b.v. de Wikipedia. U komt bij ons terug door de retourknop van de browser te gebruiken (een naar links wijzend pijltje, meestal linksboven in het scherm).

Naar de Rondgang buiten

Over het onderwerp ‘Brochure’

Met deze keuze ziet u de fraaie brochure die de stichting in september 2013 heeft uitgeven.

Naar de Brochure

De restauratie (1998) van de decoratieve glas-in-lood-ramen is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de volgende instellingen of personen:

Toren boven de ingang (nieuw raam): Rabobank

Westmuur noordertransept (nieuw raam): M.J.C. de Zwart – Koot

Noordzijde absis – geheel links (raam eind 19e eeuw): J. van der Fleer

Zuidzijde absis – geheel rechts (raam eind 19e eeuw): H.J. Roeleveld

Johannes de Doperkapel, rechts naast het Kruisigingsraam (raam eind 19e eeuw): Th.C.J. Cordes

Johannes de Doperkapel geheel rechts (raam eind 19e eeuw): Fam. H.W. van der Laan.

Zuidertransept (nieuw raam, achter het orgel): V.S.B. Fonds

De vermelding wordt hier gedaan omdat deze ramen niet individueel beschreven worden bij de RONDGANG BINNEN.

COLOFON

Het onderwerp HISTORIE is geheel verzorgd door Peter Forsthövel met foto’s van hem en Henk Butink.

De RONDGANG BINNEN en BUITEN is geheel verzorgd door Henk Butink,
inclusief de fotografie (tenzij anders vermeld).

De fraaie lijntekeningen zijn het werk van Huub Rijsbergen

Algehele coördinatie, website opzet en technische assistentie: Frans Leeuwerik.

Geraadpleegde bronnen voor deze website:

Een eeuw parochiekerk Mijdrecht-Wilnis (1976). P.G. Gowdy, M.H. van Putten en G.B. Wienk. Uitgave ter gelegenheid van het eeuwfeest van het monument als parochiekerk.

Inventaris kerkelijk kunstbezit van de parochie Johannes de Doper (Utrecht, november 1983). Drs. P. te Poel.

Kerkelijke kunst uit de parochie Mijdrecht-Wilnis (1985). Drs. J.M.A. van Cauteren en drs. P.J. te Poel. Uitgave bij een expositie ter gelegenheid van 900-jarig bestaan van Mijdrecht en Wilnis 14-17 sept. 1985 in het Oude Parochiehuis.

Twee parochies verenigd in Driehuis (2000). drs. P.J.J.M. van Wees. Uitgave stichting Proosdijer Publicaties ISBN 90-805536-1-1

Officiële ingebruikneming van deze website
op Monumentendag 13 september 2014
door wethouder Erika Spil.