BELEIDSPLAN & FINANCIËN

Inleiding

De Stichting tot Instandhouding van het Monument Sint Johannes de Doper werd na de afronding van het restauratieproject in 1998 opgericht. Het is een geheel zelfstandige vriendenstichting, die autonoom werkt en los staat van de kerkelijke gemeenschap.

Zowel het neogotische kerkgebouw uit 1876 als de pastorie, beide van architect Alfred Tepe, zijn sinds 1976 Rijksmonument. Restauratie en onderhoud van het monumentale complex worden daardoor voor een deel van overheidswege gesubsidieerd, de parochie draait echter op voor het niet-gesubsidieerde deel van de kosten. De stichting rekent het tot haar taak fondsen te werven teneinde financieel te kunnen bijdragen aan tal van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden die niet voor subsidie in aanmerking komen.

De multifunctionele openstelling voor cultuurminnend publiek staat eveneens hoog genoteerd bij het stichtingsbestuur en het parochiebestuur. Het vormt een soort van tegenprestatie en blijk van waardering jegens de inwoners van de gemeente De Ronde Venen voor de in het verleden geleverde financiële bijdragen. Een lijst van de culturele evenementen vanaf 1998 staat onder Concerten-Activiteiten.

De diverse vermelde bedragen onder 2014 hebben betrekking op de situatie per 31 augustus 2014 en zijn gerelateerd aan het financieel verslag over de periode 01-09-2013 t/m 31-08 2014. De genoemde bedragen onder 2015 en 2016 zijn ramingen binnen het kader van het geformuleerde beleid.

Beleggingen

Het vermogen van de stichting bedraagt thans ruim € 180.000,-. Bij de belegging van de stichtingsgelden is gekozen voor een belegging met een zeer beperkt risico. De stichting wordt hierin bijgestaan door beleggingsdeskundigen van de bank, met wie periodiek de status van de beleggingen wordt besproken. De rapportages van de gesprekken worden vervolgens steeds binnen het bestuur aan de orde gesteld.

FINANCIEEL

Meerjaren Begroting Stichting – vermogensontwikkeling – groei per jaar 4 %

2014 € 180.590
2015 € 188.250
2016 € 195.750

Donaties

Het aantal Vrienden van de stichting staat al gedurende lang tijd onder druk. En daarmee de opbrengsten uit donaties. De komende periode zal worden getracht dit proces van afkalving tegen te gaan. Niettemin wordt een jaarlijkse afname verwacht , onderstaand begroot op 10% per jaar.

FINANCIEEL

Meerjaren Begroting Stichting – donaties – afname per jaar 10 %

2014 € 11.250
2015 € 10.125
2016 € 9.115

Doelstelling

De stichting stelt zich primair ten doel een bijdrage te leveren aan het onderhoud van het Rijksmonument Sint Johannes de Doper in nauwe samenwerking met parochie en locatieraad, bisdom en overheden. De bijdragen van de stichtingen betreffen vooral het financieel bijspringen ten behoeve van de direct noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

De controle op en het periodiek noodzakelijk onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de Monumentenwacht. Deze organisatie heeft een meerjaren onderhoudsplan opgesteld voor het monument met een hierbij behorende begroting van de jaarlijkse kosten. De kosten voor normaal onderhoud worden voor de komende tien jaar op ruim € 300.000 begroot, ofwel jaarlijks gemiddeld zo’n € 30.000.

Hier bovenop komen dan nog de noodzakelijke bouwkundige ingrepen, die zich helaas niet altijd laten voorspellen en begroten. De meerjaren begroting ziet er beknopt als volgt uit:

Meerjarenbegroting

2014: € 6.900
2015: € 19.000
2016: € 44.000

(bron: Monumentenwacht)

De stichting wil uiteraard ook bijdragen aan de kosten voor realisatie van dit geplande noodzakelijk onderhoud aangezien de overheid niet alle kosten voor haar rekening neemt.

Restauratiereserve

Voor het voor de lange termijn in stand houden van het monument wil de stichting een restauratiereserve opbouwen. Tot op heden zijn alle bijdragen aan onderhoud en restauratie steeds ten laste gegaan van de exploitatie en/of het vermogen. In het nieuwe boekjaar zal gestart worden met een separate post ‘restauratiereserve’, waarbij een nader te bepalen bedrag zal worden overgeheveld van het vermogen naar deze restauratiereserve. Het streven van de stichting is om op termijn een buffer te creëren ter grootte van € 250.000.

Deze ambitie vertaalt de stichting in haar plannen voor de werving van financiën ter versterking van het vermogen. Voor de komende jaren streeft het bestuur naar een jaarlijkse bijdrage de restauratiereserve van minimaal € 20.000.

Financiële bijdragen aan onderhoud

Periodiek overlegt het stichtingsbestuur met de locatieraad Mijdrecht/Wilnis van de parochie St. Jan De Doper, waarbij nadrukkelijk wordt gesproken over het onderhoudsplan en de (financiële) bijdrage van de stichting hieraan. Binnen de huidige begroting worden reserveringen gedaan voor toekomstig noodzakelijk onderhoud.

FINANCIEEL

Meerjaren Begroting Stichting – bijdragen aan onderhoud. ca. 10%

2014: € 1.680
2015: € 1.900
2016: € 4.500

Bestuur en organisatie

De Stichting tot Instandhouding van het Monument Sint Johannes de Doper bestaat uit een zestal betrokken bestuursleden, die zonder geldelijke beloning hun bestuurlijke taken met verve verrichten. De stichting heeft met het parochiebestuur een samenwerkingsconvenant gesloten en opereert bij de organisatie van haar activiteiten – waaronder culturele publieksevenementen in het kerkgebouw – geheel autonoom. De jaarlijkse algemene kosten van de stichting hebben betrekking op de gebruikelijke kosten voor de Kamer van Koophandel, bancaire zaken, (financiële) administratie, kantoor, automatisering en dergelijke. De stichting voert een transparante financiële administratie. De financiële verantwoording vindt jaarlijks plaats op basis van een rapportage van de penningmeester.

FINANCIEEL

Meerjaren Begroting Stichting – algemene kosten groei per jaar ca. 4 %

2014: € 3.500
2015: € 3.640
2016: € 3.785

Realisatie van de doelstelling(en)
De basis voor het kunnen bijdragen aan het onderhoud van het gebouw en de naastgelegen pastorie wordt gevormd door – naast het stichtingsvermogen – het bestand van vrienden, donateurs en sponsoren. De stichting tracht eveneens fondsen te werven via erfstellingen en legaten ten gunste van de stichting. Het bestuur moet echter constateren dat de werving van fondsen een aanzienlijke opgave vormt in het huidige tijdsgewricht. Het vormt voor het bestuur dan ook een uitdaging om jaarlijks voldoende middelen te verwerven voor haar activiteiten en de aanwas van de noodzakelijke reserves voor periodiek onderhoud.

Het verleden heeft aangetoond, dat fondsenwerving via evenementen zelden profijtelijk is. Dit ondanks incidentele bijdragen van cultuurfondsen en van het bedrijfsleven. De stichting ziet zich dan ook genoodzaakt om zich te beperken bij de ideële doelstelling van het organiseren van evenementen tegen kostprijs om daarmee cultuur dichter bij een breed publiek te brengen, met name de plaatselijke gemeenschap kennis te laten nemen van de cultuurhistorische waarde van het monument. Zo hoopt de stichting dat in de toekomst bij onderhoud van enige omvang de gemeenschap doordrongen zal zijn van het nut en de waarde van dit Rijksmonument.

Vanuit het gegeven dat de stichting op deze wijze bekend is of nog bekender wordt bij een breed publiek tracht de stichting de aandacht te vestigen op de noodzaak van het verkrijgen van schenkingen en legaten, waarvoor in de komende jaren nadrukkelijk actie zal worden gevoerd. De gevolgen van de financiële crisis hebben de mogelijkheden voor het werven van fondsen, erfstellingen en nalatenschappen – met het toch al complexe karakter ervan – niet bepaald gemakkelijke gemaakt. De stichting acht het onverantwoord om deze werving van fondsen ter hand te nemen zonder deskundige externe ondersteuning en reserveert hiervoor gedurende de planperiode jaarlijks (met ingang van 2015) een bedrag van € 3.000 naast de gebruikelijke startkosten ca. € 2.000 voor ontwikkeling, technische en organisatorische uitvoering.

FINANCIEEL

Meerjaren Begroting Stichting – kosten fondsenwerving

2014: € 0
2015: € 5.000
2016: € 2.000

Concerten en uitvoeringen

De jaarlijkse activiteiten leggen een beperkt beslag op de inkomsten van de stichting.

De stichting stelt het kerkgebouw en de aanwezige faciliteiten beschikbaar voor passende evenementen. Zo vinden er concerten plaats van orkesten, muziekensembles en koren. Qua atmosfeer en akoestiek is het gebouw hiervoor uitermate geschikt.

De stichting vervult hierbij een actieve organisatorische rol. Dit heeft er toe geleid dat in de afgelopen jaren een reeks van uitvoeringen heeft plaatsgevonden in het kerkgebouw onder grote publieke belangstelling, waaronder in de Paastijd kwalitatief hoogstaande uitvoeringen van Bach’s Johannes of Matthäus Passion. De daaruit ontstane contacten hebben er toe geleid dat kan worden gesproken van een frequent gebruik van het gebouw door koren en orkesten, waarbij de uitvoeringen door een breed publiek zeer worden gewaardeerd. Met deze opzet als inspirerend uitgangspunt wil het bestuur van de stichting zich verder inzetten voor het behoud van het fraaie neogotische kerkelijk monument in Mijdrecht – Wilnis. Een lijst van alle gerealiseerde evenementen staat onder Concerten-Activiteiten.

Gedurende de planperiode worden er jaarlijks 4 tot 6 concerten voor een breed publiek (mede)georganiseerd. Voor deze planning hanteren we 5 concerten per jaar, die niet kostendekkend kunnen worden gerealiseerd. Via sponsoring, donaties en kaartverkoop kan (tot op heden) niettemin het grootste deel van de kosten worden gedekt. De gemiddelde kosten per concert bedragen € 4.000,-, waarvan dan weer gemiddeld 85% wordt gedekt door de genoemde opbrengsten, een bedrag van € 3.400,-. Een “gemiddeld” tekort derhalve van € 3.000,- per jaar.

FINANCIEEL

Meerjaren Begroting Stichting – kosten concerten/uitvoeringen

2014: € 500
2015: € 2.500
2016: € 2.500

Website

De Inspectie der Belastingen stelt steeds hogere eisen aan de stichting in verband met de toekenning als culturele ANBI. De voordelen van deze status liggen vooral bij de personen en organisaties, die donaties aan de stichting verstrekken. Voor de stichting zelf betekent het vooral meer kosten maken voor bijvoorbeeld de inrichting van de administratie en het toegankelijk maken van de gegevens op de website. Het streven is er op gericht in de loop van 2015 alle relevante – verplichte – informatie zichtbaar te maken via de website.

De stichting presenteerde in 2014 een geheel nieuwe website, waarin alle relevante zaken met betrekking tot de stichting en haar activiteiten zijn terug te vinden. Het bestuur prijst zich gelukkig met de vrijwilligers, die een zeer aanzienlijke inspanning leveren de website te realiseren. Alle culturele evenementen in het monument zijn opgenomen en natuurlijk ook de jaarlijks terugkerende open monumentendag.

De website zelf is stevig onder handen genomen, waarvoor een aanzienlijk bedrag zou moeten worden geïnvesteerd, ware het niet dat enkele deskundige vrijwilligers vele uren hebben gewerkt om het fraaie resultaat te bereiken. Ook weer dankzij vrijwilligers kunnen de jaarlijkse onderhoudskosten van de site zeer worden beperkt.

FINANCIEEL

Meerjaren Begroting Stichting – kosten website

2014: € 500
2015: € 500
2016: € 250

Open Monumentendag

Binnen de planperiode beschouwt de stichting de nationale Open Monumenten Dag als belangrijke gebeurtenis om het monument stevig onder de aandacht te brengen. Het monument zelf, maar naast de kerkelijke aspecten juist ook de architectonische, artistieke, bouwkundige en omgevingsaspecten. De stichting heeft serieus geïnvesteerd in het inventariseren, beschrijven en vastleggen ervan. Bovendien is al dit moois en wetenswaardigs toegankelijk gemaakt. Niet alleen in gedrukte vorm, maar ook in digitale vorm met de website van de stichting als basis. Website bezoekers kunnen met een simpele klik op de plattegrond van de kerk kennisnemen van beeld en tekst.

De realisatie was niet mogelijk geweest zonder de enthousiaste medewerking van nogal wat vrijwilligers en niet te vergeten een aantal spontane sponsoren, die het drukken mogelijk maakte van het fraaie vierluik. Tevens was dankzij de inzet van een vrijwilliger het mogelijk om een aantal uiterst fraaie, maar vooral interessante lijntekeningen van het monument te presenteren. De fraaie printen op metaal en de presentatie werd ook weer mogelijk gemaakt zonder kosten voor de stichting.

Voor specifieke aandacht voor het Monument tijdens Open Monumenten Dag zal jaarlijks een bedrag van € 500,- worden gereserveerd.

FINANCIEEL

Meerjaren Begroting Stichting – kosten Open Monumenten Dag

2014: € 500
2015: € 500
2016: € 500

Vastgesteld door het bestuur op 10 november 2014